Sąlygos ir sutartis

I DALIS. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) diegimas į Pirkėjo/Paslaugos gavėjo serverį. Programinė įranga yra atviro kodo, sukurta vykdyti įvairią veiklą internete.

II DALIS. PARDAVĖJO/PASLAUGOS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Po sutarties pasirašymo Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja:

1.1. Įdiegti Programinė įranga į Pirkėjo/Paslaugos gavėjo serverį ir atlikti kitus darbus, prieš tai suderinus su Pirkėju/Paslaugos gavėju.

1.2 Užtikrinti įdiegtos Programinės įrangos tinkamą funkcionavimą.

2. Po apmokėjimo už paslaugas Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja:

2.1. Perduoti Pirkėjui/Paslaugos gavėjui prisijungimo duomenis prie Programinės įrangos administravimo aplinkos.

2.2. Užtikrinti įdiegtos Programinės įrangos tinkamą funkcionavimą.

3.  Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas neatsako už Programinę įrangą jeigu:

3.1. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas netinkamai valdė Programinę įrangą.

3.2. Darė bet kokius Programinės įrangos taisymus ar modifikavimus serveryje.

3.3. Savarankiškai integravo papildomus Programinės įrangos modulius.

3.4. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas atidavė prisijungimo duomenis prie elektroninės parduotuvės ir serverio tretiems asmenims.

3.5. Kita veikla, kuri gali trikdyti Programinės įrangos tinkamam funkcionavimui.

4. Apmokyti Pirkėjo/Paslaugos gavėjo atsakingą asmenį naudotis Programine įranga.

5. Apmokymas yra vykdomas el. paštu ir telefonu. Galimas apmokymas pas Pirkėją/Paslaugos gavėją vietoje, prieš tai suderinus įkainius su Pardavėju/Paslaugos tiekėju.

6. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui pageidaujant apmokymą vykdyti susitikus, Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę pareikalauti kompensacijos už atvykimą.

7. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas turi teisę kaupti Programinės įrangos statistiką rinkodaros tikslais, bet neturi teisės jos skleisti tretiems asmenims.

8. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas įsipareigoja, kad Pirkėjo/Paslaugos gavėjo pateikti slaptažodžiai prisijungimui prie serverio nebus perduoti tretiems asmenims.

III DALIS. PIRKĖJO/PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pateikti teisingą Pirkėją/Paslaugos gavėją identifikuojančią informaciją.

2. Asmeniškai įsigyti domeną (svetainės adresą) ir hostingą (talpinimo vietą serveryje, pagal Programinės įrangos reikalavimus).

3. Pateikti Pardavėjui/Paslaugos tiekėjui prisijungimo slaptažodžius prie serverio.

4. Laiku apmokėti Pardavėjo/Paslaugos tiekėjo pateiktas sąskaitas-faktūras už atliktas paslaugas.

5. Talpinti ir administruoti turinį, neprieštaraujantį LR įstatymais uždraustais produktais ar paslaugomis.

6. Pirkėjas/Paslaugos gavėjas prisiima visą atsakomybę dėl serverio resursų naudojimo.

7. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui modifikavus ar pakeitus Programinės įrangos kodą Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas yra atleidžiamas nuo II dalies 2.2. punkto prisiimtų įsipareigojimų.

IV DALIS. PASLAUGŲ KAINOS

1. Paslaugų kainos skelbiamos Pardavėjo/Paslaugos tiekėjo internetinėje svetainėje. Paslaugų kainos gali būti keičiamos abiejoms šalims atskirai susitarus.

2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas pasilieka sau teisę keisti įkainius Pardavėjo/Paslaugos tiekėjo interneto svetainėje.

3. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali taikyti nuolaidas paslaugoms.

V DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS

1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas/Paslaugos gavėjas pateikia Pardavėjui/Paslaugos tiekėjui reikiamus prisijungimo slaptažodžius prie serverio ir iki tos dienos kai Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas grąžina prisijungimo duomenis prie serverio, bei pateikia rekalingus prisijungimo duomenis prie elektroninės parduotuvės.

2. Pardavėjas/Paslaugos tiekėjas gali nutraukti Sutartį Pirkėjui/Paslaugos gavėjui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi keliamo įsipareigojimo.

3. Pirkėjui/Paslaugos gavėjui grąžinamos sumokėtos už Programinės įrangos įdiegimo paslaugą įmokos tik tuomet, jei Sutartis Pirkėjo/Paslaugos gavėjo iniciatyva nutraukiama per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Pinigai už papildomai suteiktas paslaugas nėra grąžinami. 

VI DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šalys susitaria visus ginčus dėl šios Sutarties sudarymo, vykdymo, pakeitimo, papildymo bei kitus klausimus spręsti tarpusavio susitarimu.

2. Nepasiekus susitarimo per 20 dienų, ginčai toliau sprendžiami kompetentingame teisme pagal LR galiojančius norminius teisės aktus.

3. Ši Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių kiekviena šalis pasilieka sau po vieną.